Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Teleći mi­njo­ni s pr­šu­tom

Recept

Sastojci:

* 800 g te­le­ćeg fi­lea ili bu­ta
* 100 g pr­šu­te San Da­ni­e­le (50 g u ko­ma­du i 50 g ise­če­ne na tan­ke šni­te,)
* 1 pra­zi­luk
* 1 čen be­log lu­ka
* 1 ve­zi­ca maj­či­ne du­ši­ce (ili 1 ka­ši­či­ca su­ve)
* 2 li­sta lo­vo­ra
* 1 gran­či­ca ru­zma­ri­na (ili 2 rav­ne ka­ši­či­ce su­vog)
* po­la ča­še go­ve­đe su­pe (koc­ka)
* ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber


Priprema:

Svu­ci­te li­sto­ve pra­zi­lu­ka, blan­ši­raj­te ih u klju­ča­loj po­so­lje­noj vo­di, pa ih oce­di­te na kr­pi. Me­so ise­ci­te na me­da­ljo­ne de­blji­ne 4-5 cm. Pr­šu­tu u ko­ma­du ise­ci­te na šta­pi­će i nji­ma špi­kuj­te me­da­ljo­ne. Sva­ki me­da­ljon ob­mo­taj­te pr­vo šni­ta­ma pr­šu­te, a za­tim i li­sto­vi­ma pra­zi­lu­ka.

Za­grej­te ne­ko­li­ko ka­ši­ka ulja u te­flon­skom ti­ga­nju s lo­vo­rom, maj­či­nom du­ši­com i ce­lim be­lim lu­kom. Be­li luk od­stra­ni­te čim poč­ne da do­bi­ja bo­ju, pa uba­ci­te te­le­će me­da­ljo­ne i pr­ži­te ih na ja­koj va­tri po par mi­nu­ta s obe stra­ne.

Pre­ba­ci­te me­da­ljo­ne u va­tro­stal­ni sud u ko­ji ste si­pa­li klju­ča­lu su­pu, do­daj­te ma­lo ru­zma­ri­na, po­so­li­te, po­bi­be­ri­te i osta­vi­te u rer­ni 10 mi­nu­ta na 180˚C. Po­slu­ži­te me­da­ljo­ne sa so­ko­vi­ma od pe­če­nja.

Social Share