Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Vaga & Ja­rac

Recept

Krambl od kru­škiSastojci:

* 700 g kru­ški, po mo­guć­stvu Kaj­zer
* 180 g bra­šna
* 40 g in­te­gral­nog kek­sa s le­šni­ci­ma
* 120 g pu­te­ra
* 100 g žu­tog še­će­ra
* 1 po­mo­ran­dža
* 4 dl mle­ka
* 5 žu­ma­na­ca
* 40 g še­će­ra u pra­hu
* soPriprema:

Krem: ope­ri­te po­mo­ran­džu, obri­ši­te je i iz­ren­daj­te joj ko­ru. U su­du umu­ti­te žu­man­ca sa še­će­rom u pra­hu, do­daj­te ko­ru po­mo­ran­dže i to­plo mle­ko, pa ku­vaj­te na pa­ri, stal­no me­ša­ju­ći, oko 10 mi­nu­ta, ili dok se ne zgu­sne to­li­ko da mo­že da se za­dr­ži na obloj stra­ni ka­ši­ke. Sklo­ni­te s va­tre i osta­vi­te da se ras­hla­di.

Olju­šti­te kru­ške, pre­se­ci­te ih na­po­la po du­ži­ni, od­stra­ni­te im se­me­ne lo­že, pa ih ise­ci­te na kri­ški­ce. Pre­ba­ci­te ih na ta­njir, po­pr­skaj­te ih so­kom od po­mo­ran­dže, po­spi­te sa 20 g žu­tog še­će­ra i pre­ba­ci­te u ka­lup preč­ni­ka 22 cm, ta­ko da se kri­ški­ce bla­go pre­kla­pa­ju.

Pre­ba­ci­te bra­šno u či­ni­ju, do­daj­te pu­ter ise­čen na ko­ma­di­će, sec­ka­ni keks, pre­o­sta­li žu­ti še­ćer i ma­lo so­li. Br­zo iz­me­šaj­te sve sa­stoj­ke vr­ho­vi­ma pr­sti­ju da do­bi­je­te mr­vi­ča­stu sme­su. Ujed­na­če­no je po­spi­te pre­ko kru­ški i pe­ci­te krambl oko 40 mi­nu­ta u rer­ni za­gre­ja­noj na 180˚C.

Social Share