Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Rak & Ri­be

Recept

Le­de­ni za­ba­jo­neSastojci:

* 6 žu­ma­na­ca
* 6 ka­ši­ka še­će­ra
* 6 ka­ši­ka Gran Mar­ni­jea (ili dru­gog li­ke­ra od po­mo­ran­dže)
* 2,5 dl slat­ke pa­vla­ke
* 1 šta­pić va­ni­le
* 50 g ba­de­ma sa­mle­ve­nih u prah
* 50 g še­će­ra u pra­hu
* 15 g bra­šna
* 35 g pu­te­ra
* 1 po­mo­ran­džaPriprema:

U su­du ba­de­me po­me­šaj­te sa še­će­rom u pra­hu i s bra­šnom. Do­daj­te im sok i ren­da­nu ko­ru od po­la po­mo­ran­dže i is­to­pljen mlak pu­ter. Sme­su pre­ba­ci­te u fri­ži­der na 2 sa­ta.

Žu­man­ca umu­ti­te sa še­će­rom, li­ke­rom, ren­da­nom ko­rom od pre­o­sta­le po­lo­vi­ne po­mo­ran­dže i se­men­ka­ma sa­stru­ga­nim iz uz­du­žno ra­se­če­nog šta­pi­ća va­ni­le. Sme­su ku­vaj­te na pa­ri, stal­no mu­te­ći, oko 15 mi­nu­ta, ili dok ne do­bi­je­te pe­nast za­ba­jo­ne. Sklo­ni­te ga s va­tre i mik­se­rom ga mu­ti­te dok se pot­pu­no ne ohla­di. Po­tom, u nje­ga ume­šaj­te pa­vla­ku umu­će­nu u čvrst šlag, sme­su ras­po­re­di­te u 6 ča­ša i pre­ba­ci­te ih u za­mr­zi­vač na naj­ma­nje 2 sa­ta.

U me­đu­vre­me­nu, iz li­sta pa­pi­ra za pe­če­nje ise­ci­te 6 di­sko­va preč­ni­ka 6 cm, pre­ma­ži­te ih sme­som od ba­de­ma i pe­ci­te 5 mi­nu­ta u rer­ni za­gre­ja­noj na 200˚C. Iz­va­di­te ih iz rer­ne, od­mah ih po­sta­vi­te pre­ko ma­nje okla­gi­je da se ma­lo uvi­ju, pa ih ta­ko osta­vi­te da se ras­hla­de. Po­slu­ži­te uz le­de­ni za­ba­jo­ne.

Social Share