Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Pu­nje­ni me­da­ljo­ni na bru­ske­ti­ma s li­mu­nom

Recept

Sastojci:

* 600 g svinj­skog fi­lea
* 50 g su­še­nog pa­ra­daj­za u ulju
* 50 g cr­nih ma­sli­na bez ko­šti­ca
* 30 g ka­pa­ra, 1 ve­za per­šu­na
* 2 fi­le­ta in­ću­na u ulju
* po­la če­na be­log lu­ka
* 8 kri­ški okru­glog hle­ba
* 1 li­mun
* ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber
Priprema:

Krup­no isec­kaj­te pa­ra­dajz s ma­sli­na­ma, ka­pa­ri­ma, per­šu­nom i in­ću­ni­ma. Fi­le ise­ci­te na šni­te de­blji­ne oko 2 cm, pa sva­ku šni­tu oštrim no­žem ho­ri­zon­tal­no za­se­ci­te da for­mi­ra­te džep­čić.

Na­pu­ni­te ih pri­pre­mlje­nim sec­ka­nim sa­stoj­ci­ma i na­ni­ži­te ih na 4 šta­pi­ća za ra­žnji­će ta­ko da se ne otvo­re to­kom pe­če­nja. Za­či­ni­te so­lju, bi­be­rom i uljem i pe­ci­te ra­žnji­će na do­bro za­gre­ja­nom ro­šti­lju po 3-4 mi­nu­ta sa obe stra­ne, po­kri­va­ju­ći ih li­stom alu­fo­li­je.

Gri­luj­te kri­ške hle­ba po mi­nut-dva s obe stra­ne. Rec­ka­vim no­žem sa­stru­ži­te ko­ru li­mu­na, pa kri­ške hle­ba na­tr­ljaj­te li­mu­nom i be­lim lu­kom. Po­slu­ži­te ra­žnji­će na bru­ske­ti­ma ukra­si­te s po par kri­ški li­mu­na i, ako že­li­te, s još ma­sli­na.

Social Share