Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Za­ba­jo­ne sa ze­le­nim smo­kva­ma

Recept

Sastojci za 6 oso­ba:

8 zre­lih i čvr­stih ze­le­nih smo­kvi
6 žu­ma­na­ca
150 g še­će­ra
2,5 dl mar­sa­le ili por­ta (ili ver­mu­ta)
še­ćer u pra­hu


Priprema:

Mik­se­rom umu­ti­te žu­man­ca sa še­će­rom da do­bi­je­te pe­nast i sve­tao krem. Po­tom, ma­lo-po­ma­lo ulij­te mar­sa­lu, stal­no mu­te­ći mik­se­rom na naj­ma­njoj ili sred­njoj br­zi­ni.

Ku­vaj­te za­ba­jo­ne na pa­ri, stal­no mu­te­ći ži­com, dok se ne zgu­sne i ne po­sta­ne pe­nast. Osta­vi­te ga da se ras­hla­di i po­vre­me­no ga pro­me­šaj­te. U me­đu­vre­me­nu olju­šti­te 6 smo­kvi i ise­ci­te ih na ko­ma­di­će, pa ih ume­šaj­te u pri­pre­mlje­ni za­ba­jo­ne i ras­po­re­di­te ga u 6 va­tro­stal­nih ili ke­ra­mič­kih šo­lji­ca.

Olju­šti­te i na tan­ke kri­ške ise­ci­te pre­o­sta­le smo­kve (ako ko­ri­sti­te or­gan­ske, bez pe­sti­ci­da tre­ti­ra­ne smo­kve, ne mo­ra­te da ih lju­šti­te, iz­gle­da­će još lep­še) i po­re­đaj­te ih le­pe­za­sto po po­vr­ši­ni kre­ma. Po­spi­te po­vr­ši­nu še­će­rom u pra­hu i pre­ba­ci­te šo­lji­ce pod gril u rer­ni da se krem za­pe­če par mi­nu­ta. Po­slu­ži­te od­mah.

Social Share