Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

June­će rol­ni­ce sa sa­la­tom od ru­ko­le i kru­ške

Recept

Sastojci:


* 700 g tan­kih ju­ne­ćih šnic­li
* 120 g di­mlje­ne sla­ni­ne ise­če­ne na tan­ke šni­te
* 1 dl be­log vi­na
* 1 čen be­log lu­ka
* 1 ča­ši­ca bren­di­ja (ili vi­nja­ka)
* 1 list lo­vo­ra, sok od ja­bu­ke
* 2 kru­ške
* 120 g ru­ko­le
* be­lo sir­će, ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber u zr­nu
Priprema:

Šnic­le la­ga­no is­tu­ci­te tuč­kom i sta­vi­te u sud. Za­lij­te ih vi­nom i bren­di­jem, do­daj­te be­li luk ise­čen na li­sti­će, ne­ko­li­ko bla­go is­tu­ca­nih zr­na bi­be­ra i is­cep­kan lo­vo­rov list. Pre­lij­te mla­zom ulja i osta­vi­te da se ma­ri­ni­ra oko 20 mi­nu­ta. Oce­di­te tra­či­ce me­sa iz ma­ri­na­de i na sva­ku po­sta­vi­te po 1 ili 2 šni­te sla­ni­ne. Uro­laj­te sva­ku šnic­lu u rol­ni­cu po­čev od du­že stra­ne, pa ih ise­ci­te na ko­ma­de ve­li­či­ne oko 2 cm.

Rol­ni­ce na­ni­ži­te na gran­či­ce ru­zma­ri­na (ili na dr­ve­ne šta­pi­će za ra­žnji­će), pa igli­ce ob­mo­taj­te alu­fo­li­jom da bi­ste ih za­šti­ti­li. Za­grej­te ro­štilj i pe­ci­te ra­žnji­će po 1 mi­nut s obe stra­ne, so­le­ći ih i pre­li­va­ju­ći s ma­lo so­ka od ja­bu­ke.

Sa­la­ta: ope­ri­te i obri­ši­te kru­ške, pa ih ise­ci­te na tan­ke kri­ški­ce. Is­cep­kaj­te li­sto­ve ru­ko­le i po­me­šaj­te ih u či­ni­ji sa kri­ška­ma kru­ške. Za­či­ni­te ih vi­ne­gre­tom pri­pre­mlje­nim od 6 ka­ši­ka ulja, 2 ka­ši­ke so­ka od ja­bu­ke, 1 ka­ši­kom sir­će­ta, so­li i bi­be­ra.

Social Share