Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Te­le­ći bu­breg s ba­sma­ti pi­rin­čem

Recept

Sastojci:


* 800 g te­le­ćih bu­bre­ga (ili pi­le­će dži­ge­ri­ce)
* 60 g ze­le­nih ma­sli­na
* 2 sit­na cr­ve­na lu­ka
* su­vi ma­jo­ran
* 1 ve­za per­šu­na
* sir­će
* 200 g ba­sma­ti pi­rin­ča (ili dru­gog pi­rin­ča du­gog zr­na)
* sok od po­la li­mu­na
* 60 g pu­te­ra
* ma­sli­no­vo ulje, so, bi­berPriprema:

Za­re­ži­te bu­bre­ge (ili dži­ge­ri­ce) po du­ži­ni, pa im od­stra­ni­te vi­dlji­vu ma­sno­ću i ži­li­ce s unu­tra­šnje stra­ne. Is­pe­ri­te ih pod mla­zom hlad­ne vo­de, pa ih po ši­ri­ni ise­ci­te na ko­ma­di­će i uba­cuj­te u vo­du ko­joj ste do­da­li sok od li­mu­na. Osta­vi­te da od­sto­ji oko 30 mi­nu­ta.

Sos: sit­no isec­kaj­te oba cr­ve­na lu­ka i pro­pr­ži­te ih u ma­njem ti­ga­nju na ma­lo ulja. Do­daj­te ma­lo sir­će­ta, so­li i bi­be­ra, pa uba­ci­te sec­ka­ne ma­sli­ne, ve­ći deo per­šu­na i 2 rav­ne ka­ši­či­ce ma­jo­ra­na.

U me­đu­vre­me­nu sta­vi­te pi­ri­nač da se ku­va u do­sta po­so­lje­ne, klju­ča­le vo­de.

Oce­di­te me­so iz vo­de, pa ga na­bo­di­te na šta­pi­će za ra­žnji­će. Ras­to­pi­te 20 g pu­te­ra, pa nji­me pre­ma­ži­te ra­žnji­će i pe­ci­te ih na za­gre­ja­nom ro­šti­lju po mi­nut-dva s obe stra­ne.
Ras­po­re­di­te ra­žnji­će na tac­nu za po­slu­že­nje, za­či­ni­te ih so­som od ma­sli­na i po­slu­ži­te uz pi­ri­nač za­či­njen pre­o­sta­lim pu­te­rom, per­šu­nom i s ma­lo ma­jo­ra­na.

Social Share