Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Paketići sa ćuf­ti­ca­ma i na­nom

Recept

Sastojci:

* 300 g mle­ve­nog me­sa
* 60 g hle­ba omek­ša­nog u ma­lo mle­ka
* 1 čen be­log lu­ka, par gran­či­ca na­ne
* 1 ja­je, 40 g ren­da­nog par­me­za­na ili gra­na pa­da­na
* 2 pa­ra­daj­za
* 15 li­sto­va bo­silj­ka (ili 1 i po ka­ši­či­ca bo­silj­ka)
* 2 ma­la pa­tli­dža­na
* 1 dl be­log vi­na
* ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber
Priprema:


U su­du po­me­šaj­te do­bro is­ce­đen hleb, me­so, ja­je, par­me­zan i isec­ka­ne be­li luk i na­nu. Po­so­li­te, po­bi­be­ri­te, do­bro pro­me­šaj­te i od sme­se pra­vi­te ćuf­ti­ce ve­li­či­ne je­zgra ora­ha.

Pa­tli­dža­ne tan­ko ise­ci­te po du­ži­ni, po­tom ih blan­ši­raj­te, obri­ši­te i sla­ži­te po dve tra­ke jed­nu na dru­gu. Na sre­di­nu po­sta­vi­te ćuf­ti­ce, uro­laj­te i pa­ke­ti­će pri­čvr­sti­te čač­ka­li­ca­ma. Pr­ži­te ih po 2 mi­nu­ta s obe stra­ne na 2 ka­ši­ke ulja s po­la ko­li­či­ne bo­silj­ka. Do­daj­te vi­no, po­so­li­te, po­bi­be­ri­te, po­klo­pi­te i din­staj­te 15 mi­nu­ta. Po­slu­ži­te uz pa­ra­dajz ise­čen na koc­ki­ce i za­či­njen sa 2 ka­ši­ke ulja, so­lju, bi­be­rom i pre­o­sta­lim, sec­ka­nim bo­silj­kom.

Social Share