Elektronsko poslovanje u Srbiji » Diskusije


Opšti pojmovi u elektronskom poslovanju

 • Leader
  17. април 2015.

  Šta je sertifikaciono telo?

  Sertifikaciono telo (CA) je pravno lice koje izdaje elektronske sertifikate u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom potpisu.
  Sertifikaciono telo uzima javni ključ asimetričnog kriptografskog sistema, smešta ga u okvir elektronskog sertifikata i sve to, zajedno sa ostalim podacima, elektronski potpisuje u cilju garancije da dati javni ključ pripada definisanom korisniku (vlasniku datog elektronskog sertifikata).


  Više o sertifikacionim telima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u srbiji možete naći na adresi http://epotpis.mtt.gov.rs/elektronski-potpis/


     Šta je to elektronski dokument?

  Elektronski dokument – dokument u elektronskom obliku koji se koristi u pravnim poslovima i drugim pravnim radnjama, kao i u upravnom, sudskom i drugom postupku pred državnim organom. 
  Šta je kvalifikovani elektronski sertifikat?

  Kvalivikovani elektronski sertifikat je digitalno sredstvo dokazivanja identiteta.
  Koristi se u sistemima koji su zasnovani na infrastrukturi javnih ključeva (PKI- Public Key Infrastructure). PKI predstavlja kombinaciju softvera, hardvera, tehnologije šifrovanja podataka i usluga koje su namenjene da zaštite bezbednost komunikacija i poslovnih transakcija koje se obavljaju preko računarske mreže.   Šta je to elektronski potpis?

  Elektronski potpis je skup podataka u elektronskom obliku (nedvosmisleno povezan sa identitetom potpisnika), koji su pridruženi ili su logički povezani sa elektronskim dokumentom. Tehnologija elektronskog potpisa daje mogućnost da se nedvosmisleno utvrdi da potpisani paket nije promnjen (potvrđuje integritet paketa - potpisanog dokumenta), potvrđuje identitet onoga ko potpisuje (autentikacija potpisnika) i omogućuje princip neporecivosti (potpisnik ne može poreći da je izvršio digitalno potpisivanje). 
  Šta je to kvalifikovani elektronski potpis?

  Kvalifikovani elektronski potpis – Isto što i elektronski potpis, sa dodatkom zakonom predviđenih detalja koji daju mogućnost da se dokument potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom može tretirati kao zakonski priznat dokaz. Validacije (provera) ovog potpisa vezana je i za validaciju kvalifikovanog elektronskog sertifikata potpisnika. Ovaj potpis je pravno ekvivalentan pečatu i svojeručnom potpisu po Zakonu o elektronskom potpisu.
  Gde se koriste elektronski sertifikati?

  Elektronski sertifikati se mogu koristiti za većinu transakcija elektronskog poslovanja koje se baziraju na upotrebi elektronskih i kvalifikovanih elektronskih sertifikata, posebno u servisima gde je neophodno dokazati identitet učesnika u komunikaciji.


   
  U takve transakcije spadaju:   - Servisi eUprave:  • Poreska uprava (poreske prijave)

  • Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja - CROSO (prijava i odjava radnika)

  • APR (servis predaje završnih računa, odnosno finansijskih izveštaja)

  • Uprava Carine (elektronska carinska deklaracija i slično)  - Transakcije elektronskog poslovanja građana 


  - Elektronska faktura (i slični dokumenti) 


  - Elektronska pošta 


  - Elektronski Ugovori 


  - Elektronsko potpisivanje dokumenata 


  - Šifrovanje i dešifrovanje dokumenata u elektronskom obliku


  - Pristup bezbednim Web sajtovima (SSL autentikacija) i drugim on-line sadržajima, itd...