VolimoNet Za­či­nje­n biskvit s ki­se­lim mle­kom

Informacija o receptu

 • Posted By : VN Kuvar
 • Objavljeno: Oct 16, 2016
 • Pregleda : 1065
 • Kategorija : POSLASTICE » Keks i biskviti
 • Opis: Za­či­nje­n biskvit s ki­se­lim mle­kom

Pregled

 • Sastojci:

  * 250 g bra­šna, 3 ba­na­ne
  * 170 g ki­se­log mle­ka
  * 150 g žu­tog še­će­ra
  * 2 ja­je­ta
  * 60 g pu­te­ra na sob­noj tem­pe­ra­tu­ri
  * 1 i po ka­ši­či­ca pra­ška za pe­ci­vo
  * 1 i po ka­ši­či­ca ci­me­ta u pra­hu
  * ma­lo mu­škat­nog ora­šči­ća
  * po­la ka­ši­či­ce so­de bi­kar­bo­ne
  * še­ćer u pra­hu, so
  Priprema:

  Umu­ti­te pu­ter mik­se­rom da bu­de pe­nast, do­daj­te žu­ti še­ćer, pa mu­ti­te još ko­ji tre­nu­tak. Do­daj­te 1 ja­je i ka­ši­ku bra­šna, pro­ma­šaj­te, pa do­daj­te dru­go ja­je i do­bro iz­me­šaj­te da se sve po­ve­že.

  Po­tom do­daj­te pre­o­sta­lo bra­šno pro­se­ja­no s pra­škom za pe­ci­vo, 1 ka­ši­či­cu ci­me­ta, ma­lo mu­škat­nog ora­šči­ća, so­du bi­kar­bo­nu i ma­lo so­li. Pro­me­šaj­te, pa do­daj­te ki­se­lo mle­ko. Iz­blen­di­raj­te ba­na­ne štap­nim mik­se­rom i do­daj­te ih pri­pre­mlje­noj sme­si.

  Ka­lup po­kret­nih ivi­ca i preč­ni­ka 18 cm ob­lo­ži­te pa­pi­rom za pe­če­nje, pa­pir pre­ma­ži­te uljem, pa si­paj­te sme­su. Pe­ci­te oko 50 mi­nu­ta u rer­ni za­gre­ja­noj na 180˚C. Na­kon na­zna­če­nog vre­me­na pro­ve­ri­te da li je tor­ta pe­če­na ta­ko što će­te je u sre­di­šnjem de­lu pro­bo­sti čač­ka­li­com – ka­da je iz­va­di­te, čač­ka­li­ca mo­ra da iza­đe su­va. Osta­vi­te je da od­sto­ji 5 mi­nu­ta, pa je iz­vr­ni­te. Kad se pro­hla­di, po­spi­te je še­će­rom u pra­hu i pre­o­sta­lim ci­me­tom, pa po­slu­ži­te.