VolimoNet Ovan & Lav

Informacija o receptu

 • Posted By : VN Kuvar
 • Objavljeno: Oct 13, 2016
 • Pregleda : 997
 • Kategorija : POSLASTICE » Koji ste slat­ki­š po Zodijaku
 • Opis: Pod za­šti­tom Sun­ca, en­tu­zi­ja­sti i uvek sprem­ni za ve­se­lje, oni su lju­bi­te­lji za­či­nje­nih deserata, po­put ove spek­ta­ku­lar­ne šar­lo­te u ko­joj do­mi­ni­ra­ju nji­ho­ve sreć­ne bo­je. Cr­ve­na bo­ja ma­li­na, za Ov­na, i žu­ta bo­ja kre­ma, za La­va u ovom ži­vah­nom mik­su is­ti­ču ukus.

Pregled

 • Šar­lo­ta s ma­li­na­ma



  Sastojci:

  * 35 g bra­šna
  * 40 g gu­sti­na
  * 11 žu­ma­na­ca
  * 4 be­lan­ce­ta
  * 160 g še­će­ra
  * ­ma­lo: đum­bi­ra u pra­hu, mu­škat­nog ora­šči­ća, ka­ran­fi­li­ća u pra­hu, mle­ve­nog cr­nog bi­be­ra i ci­me­ta u pra­hu
  * 3 dl mle­ka
  * 300 g ma­li­na (mo­gu i smr­znu­te, od­le­đe­ne i oce­đe­ne)
  * 2,5 dl slat­ke pa­vla­ke
  * 15 g že­la­ti­na u li­sti­ći­ma
  * še­ćer u pra­hu



  Priprema:

  U su­du umu­ti­te 7 žu­ma­na­ca sa 80 g še­će­ra da do­bi­je­te pe­na­stu ma­su. Ume­šaj­te be­lan­ca umu­će­na u šne sa 50 g še­će­ra, a za­tim i pro­se­ja­ne gu­stin i bra­šno. Pleh di­men­zi­ja 40x50 cm ob­lo­ži­te pa­pi­rom za pe­če­nje, pa­pir pre­ma­ži­te uljem, pa ulij­te pri­pre­mlje­nu sme­su. Pe­ci­te 6-8 mi­nu­ta na 220˚C.

  Pre­o­sta­la žu­man­ca umu­ti­te s pre­o­sta­lim še­će­rom, do­daj­te za­či­ne i to­plo mle­ko, pa krem ku­vaj­te na pa­ri 10 mi­nu­ta. Do­daj­te že­la­tin, pret­hod­no po­to­pljen u hlad­noj vo­di i is­ce­đen, iz­me­šaj­te da se ras­to­pi, pa osta­vi­te da se ras­hla­di.

  Ka­lup po­kret­nih ivi­ca i preč­ni­ka 20 cm ob­lo­ži­te streč fo­li­jom. Iz is­pe­če­nog te­sta ise­ci­te disk preč­ni­ka 20 cm i još 2 tra­ke te­sta do­volj­ne ši­ri­ne da se nji­ma ob­lo­že zi­do­vi pri­pre­mlje­nog ka­lu­pa – na dno ka­lu­pa po­sta­vi­te disk, a na zi­do­ve tra­ke. U krem do­daj­te po­la iz­blen­di­ra­nih ma­li­na i umu­će­nu pa­vla­ku, si­paj­te u ka­lup i pre­ba­ci­te u fri­ži­der na naj­ma­nje 6 sa­ti. Iz­va­di­te ko­lač iz ka­lu­pa i ukra­si­te ga pre­o­sta­lim ma­li­na­ma i še­će­rom u pra­hu.