Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Gra­ti­ni­ra­ne bre­skve

Recept

Sastojci za 6 oso­ba:

2 bre­skve
1 dl slat­ke pa­vla­ke
4 ja­je­ta
170 g še­će­ra
50 g pu­te­ra
8 pi­ško­ta
1 ke­si­ca va­ni­lin-še­će­ra
1 gran­či­ca na­ne
so


Priprema:

Mik­se­rom umu­ti­te 3 ce­la ja­je­ta sa 1 žu­man­ce­tom (sa­ču­vaj­te be­lan­ce) i 120 g še­će­ra, pa ume­šaj­te pa­vla­ku, va­ni­lin-še­ćer i 30 g is­to­plje­nog pu­te­ra.

Ope­ri­te bre­skve, pre­se­ci­te ih na­po­la i ise­ci­te na kri­ške. Umo­či­te pi­ško­te u sme­su od ja­ja, iz­lo­mi­te ih i ras­po­re­di­te po­la ko­li­či­ne u 6 ma­lih va­tro­stal­nih ka­lu­pa, pre­ma­za­nih pre­o­sta­lim pu­te­rom. Si­paj­te ma­lo sme­se i po­la ko­li­či­ne kri­ški bre­skve, za­tim pre­o­sta­le pi­ško­te, pa do­pu­ni­te pre­o­sta­lim bre­skva­ma i pre­o­sta­lim kre­mom.

Po­krij­te ka­lu­pe li­stom alu­fo­li­je i pre­ba­ci­te ih u rer­nu za­gre­ja­nu na 200˚C da se pe­ku 30-35 mi­nu­ta. Be­lan­ce ko­je ste sa­ču­va­li umu­ti­te u čvrst sneg s ma­lo so­li, do­daj­te 40 g še­će­ra i mu­ti­te još ma­lo. Uklo­ni­te fo­li­ju s ka­lu­pa, šne ras­po­re­di­te na vrh sva­kog de­ser­ta, ukra­si­te s po­ko­jim li­stom na­ne, po­spi­te pre­o­sta­lim še­će­rom i za­pe­ci­te krat­ko da šne do­bi­je bo­ju.

Social Share