Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Pijana voć­na sa­la­ta

Recept

Sastojci za 4 oso­be:

2 bre­skve
2 cr­ve­ne šlji­ve
2 lju­bi­ča­ste šlji­ve
200 g be­log gro­žđa
200 g ro­ze gro­žđa
4 smo­kve
300 g me­ša­nog šum­skog vo­ća (šum­ske ja­go­de, ma­li­ne, ri­bi­zle, bo­rov­ni­ce, ku­pi­ne)
0,5 l kva­li­tet­nog vi­na sor­te tra­mi­nac
2 ka­ši­ke še­će­ra
ci­met u pra­hu


Proprema:

Ope­ri­te i oči­sti­te vo­će pa ga ise­ci­te ih na kri­ške.
Svu­ci­te zr­na gro­žđa sa sta­blji­ka, a smo­kve olju­šti­te i ise­ci­te na kri­ški­ce.

U 1 dl vina razmutite še­ćer i po­la ka­ši­či­ce ci­me­ta. ­Me­šaj­te dok se še­ćer ne rastopi.
Do­daj­te pre­o­sta­lo, do­bro ohla­đe­no vi­no, za­tim do­daj­te vo­će, bla­go pro­me­šaj­te i pre­ba­ci­te u fri­ži­der da od­sto­ji 30 mi­nu­ta pre po­slu­že­nja.

Social Share