Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Glazirani bataci s pikantnim pečenim paprikama

Recept

Sastojci:

* 800 g pi­le­ćih ba­ta­ka
* 1 po­mo­ran­dža
* 2 dl be­log vi­na
* 4 ka­ši­ke bal­za­mi­ko sir­će­ta
* 1 ve­za maj­či­ne du­ši­ce (ili 3 ka­ši­či­ce su­ve)
* bo­si­ljak
* 2 cr­ve­ne pa­pri­ke
* ko­ra od 1 li­mu­na
* 2 če­na be­log lu­ka
* ma­sli­no­vo ulje, ta­ba­sko sos, so, bi­ber
Priprema:

Ma­ri­na­da: do­bro iz­me­šaj­te sok od po­la po­mo­ran­dže sa vi­nom, sir­će­tom, po­la ča­še ulja, 1 sec­ka­nim če­nom be­log lu­ka, ma­lo maj­či­ne du­ši­ce, so­lju i bi­be­rom. Na­ni­ži­te ba­ta­ke na me­tal­ne šta­pi­će za ra­žnji­će i po­re­đaj­te ih u jed­nom slo­ju u sud. Pre­lij­te ih pri­pre­mlje­nom ma­ri­na­dom i okre­ni­te ih par pu­ta da se ob­lo­že sa svih stra­na. Po­krij­te sud streč fo­li­jom i osta­vi­te me­so da se ma­ri­ni­ra 1 sat.

Ope­ri­te i obri­ši­te pa­pri­ke, pa ih pe­ci­te pod gri­lom u rer­ni 20-25 mi­nu­ta, če­sto ih okre­ću­ći da bi jed­na­ko po­cr­ne­le sa svih stra­na. Osta­vi­te ih po­klo­plje­ne u su­du da se pro­hla­de.

Sa­la­ta od pa­pri­ka: Olju­šti­te pa­pri­ke, oči­sti­te ih od pe­telj­ki i se­men­ki, pa ih ise­ci­te na tra­či­ce. Do­daj­te pre­o­sta­li, sec­ka­ni be­li luk, ren­da­nu ko­ru li­mu­na, 5-6 is­cep­ka­nih li­sto­va bo­silj­ka (ili ve­ći pr­sto­hvat su­vog), so, bi­ber, 1 ka­ši­či­cu ta­ba­sko so­sa i mlaz ulja.

Oce­di­te ba­ta­ke iz ma­ri­na­de i pe­ci­te ih na ro­šti­lju, pre­kri­va­ju­ći ih alu­fo­li­jom i po­vre­me­no ih pre­li­va­ju­ći ma­ri­na­dom.
Po­slu­ži­te uz pri­pre­mlje­nu sa­la­tu od pe­če­nih pa­pri­ka.

Social Share