Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Rum Savaren

Recept

Sa­stoj­ci

* oko 180 g bra­šna
* 15 + 150 g še­će­ra
* 2 ja­je­ta
* 10 g sve­žeg kva­sca
* 10 + 50 g pu­te­ra
* ma­lo mle­ka
* 1 ča­ša ru­ma
* 2 ma­nje kru­ške
* po 1 grozd be­log i cr­nog gro­žđa
* 1 grej­pfrut
* soPriprema:

U sud sta­vi­te 150 g bra­šna, na­pra­vi­te udu­blje­nje na sre­di­ni, tu raz­bij­te ja­ja i do­daj­te 15 g še­će­ra i pr­sto­hvat so­li. U dru­gom su­du raz­mu­ti­te kva­sac u par ka­ši­ka to­plog mle­ka, a kad na­do­đe, do­daj­te ga u sud s bra­šnom i iz­me­šaj­te.

Po­me­šaj­te sve sa­stoj­ke, do­daj­te 50 g is­to­plje­nog pu­te­ra i još ko­ju ka­ši­ku mle­ka, pa špa­tu­lom ener­gič­no me­šaj­te dok sme­sa ne poč­ne da se odva­ja od zi­do­va po­su­de, for­mi­ra­ju­ći ba­lon­či­će. Po­krij­te kr­pom i osta­vi­te da na­ra­sta na to­plom me­stu.

Ka­da se te­sto udvo­stru­či, pre­ba­ci­te ga na bra­šnom po­su­tu rad­nu po­vr­ši­nu i ener­gič­no me­si­te par mi­nu­ta. Ob­li­kuj­te ga u ko­ba­si­cu i pre­ba­ci­te u pu­te­rom pre­ma­zan i bra­šnom po­sut ka­lup. Osta­vi­te ga da na­ra­sta dok ne do­đe do vr­ha ivi­ca.

Za­grej­te rer­nu na 200˚C, uba­ci­te sa­va­ren i pe­ci­te ga oko po­la sa­ta. Na­kon tog vre­me­na pro­bo­di­te ga čač­ka­li­com u cen­tral­nom de­lu – ako iza­đe su­va, ko­lač je pe­čen. Ne­žno iz­vr­ni­te sa­va­ren na ži­ča­ni sta­lak za ko­la­če.

Na ti­hoj va­tri ras­to­pi­te 150 g še­će­ra u ča­ši vo­de, sklo­ni­te si­rup s va­tre, pa do­daj­te rum. Čet­ki­com iš­čet­kaj­te po­vr­ši­nu sa­va­re­na da od­stra­ni­te vi­šak bra­šna, pa ga od­mah i iz vi­še pu­ta pre­ma­zuj­te vru­ćim si­ru­pom.

Da bi­ste na­pu­ni­li pro­stor u sre­di­ni ko­la­ča, iza­be­ri­te ma­le, čvr­ste kru­ške, olju­šti­te ih osta­vlja­ju­ći im pe­telj­ke i od­mah ih uba­ci­te u si­rup od ru­ma. Ako pla­ni­ra­te da od­sto­je ne­ko vre­me pre to­ga, po­pr­skaj­te ih li­mu­no­vim so­kom da ne bi po­cr­ne­le. Oce­di­te ih dok su još hr­ska­ve, osta­vi­te ih da se ras­hla­de, pa ih pre­se­ci­te na­po­la.


Social Share