Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Savaren

Recept

U sud sta­vi­te 150 g bra­šna, na­pra­vi­te udu­blje­nje na sre­di­ni, tu raz­bij­te 2 ja­ja i do­daj­te 15 g še­će­ra i pr­sto­hvat so­li. U dru­gom su­du raz­mu­ti­te 10 g kva­saca u par ka­ši­ka to­plog mle­ka, a kad na­do­đe, do­daj­te ga u sud s bra­šnom i iz­me­šaj­te.


Po­me­šaj­te sve sa­stoj­ke, do­daj­te 50 g is­to­plje­nog pu­te­ra i još ko­ju ka­ši­ku mle­ka, pa špa­tu­lom ener­gič­no me­šaj­te dok sme­sa ne poč­ne da se odva­ja od zi­do­va po­su­de, for­mi­ra­ju­ći ba­lon­či­će. Po­krij­te kr­pom i osta­vi­te da na­ra­sta na to­plom me­stu.

Ka­da se te­sto udvo­stru­či, pre­ba­ci­te ga na bra­šnom po­su­tu rad­nu po­vr­ši­nu i ener­gič­no me­si­te par mi­nu­ta. Ob­li­kuj­te ga u ko­ba­si­cu i pre­ba­ci­te u pu­te­rom pre­ma­zan i bra­šnom po­sut ka­lup. Osta­vi­te ga da na­ra­sta dok ne do­đe do vr­ha ivi­ca.

Za­grej­te rer­nu na 200˚C, uba­ci­te sa­va­ren i pe­ci­te ga oko po­la sa­ta. Na­kon tog vre­me­na pro­bo­di­te ga čač­ka­li­com u cen­tral­nom de­lu – ako iza­đe su­va, ko­lač je pe­čen. Ne­žno iz­vr­ni­te sa­va­ren na ži­ča­ni sta­lak za ko­la­če.

Tra­di­ci­o­nal­ni sa­va­ren pre­li­va se si­ru­pom sa ru­mom. Ako že­li­te da ga po­nu­di­te oni­ma ko­ji ne kon­zu­mi­ra­ju al­ko­hol, jed­no­stav­no ga pre­ma­ži­te raz­re­đe­nim dže­mom od kaj­si­ja i po­slu­ži­te uz voć­nu sa­la­tu na­pra­vlje­nu od ki­se­li­jeg vo­ća, či­sto zbog kon­tra­sta: ze­le­na ja­bu­ka, ana­nas i pa­pa­ja su od­lič­ni, ali do­bra je i ma­ra­ku­ja.

Vo­će secitena kri­ški­ce, pre­lij­te li­mu­no­vim so­kom i ras­po­re­di­te na tac­ne po­red kri­ške de­ser­ta.
Na ti­hoj va­tri ras­to­pi­te 2-3 ka­ši­ke dže­ma u 2 ka­ši­ke vo­de i pre­ma­ži­te sa­va­ren i vo­će. Do­pu­ni­te sla­bo umu­će­nom pa­vla­kom.

Social Share