Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Ću­re­će šnic­le u ko­ri­ci od ku­sku­sa

Recept

Sastojci:

* 4 šnic­le od ću­re­ćeg be­log me­sa (ukup­no 600 g)
* 150 g ku­sku­sa
* 40 g ze­le­nih ma­sli­na bez ko­šti­ca
* 2 ja­je­ta
* 1 ka­ši­ka ka­pa­ra
* maj­či­na du­ši­ca, ne­ko­li­ko gran­či­ca per­šu­na, ma­sli­no­vo ulje, so, bi­berPriprema:

Sta­vi­te ku­skus u sud, pre­lij­te ga mla­zom ulja, do­daj­te mu sit­no sec­ka­ne ma­sli­ne, ka­ši­či­cu maj­či­ne du­ši­ce i pro­me­šaj­te. Pre­lij­te ga sa 350 ml klju­ča­le vo­de i osta­vi­te da od­sto­ji 5 mi­nu­ta da na­bu­bri. Ras­tre­si­te ga vi­lju­škom i pre­ba­ci­te u ta­njir.

Umu­ti­te ja­ja s ma­lo bi­be­ra i u njih uva­ljaj­te šnic­le. Oce­di­te ih, pa ih uba­ci­te u ta­njir s ku­sku­som i nji­me ih do­bro pre­krij­te, pri­ti­ska­ju­ći da se svu­da pod­jed­na­ko za­le­pi.

Za­grej­te ulje u du­bljem ti­ga­nju, pa pr­ži­te šnic­le po 3-4 mi­nu­ta sa obe stra­ne dok ne bu­du reš. Per­fo­ri­ra­nom ka­ši­kom ih va­di­te na pa­pir­ni ubrus da se oce­de. Po­so­li­te ih i po­slu­ži­te po­su­te ka­pa­ri­ma, per­šu­nom i uz kri­ške li­mu­na.

Social Share