Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Pileći bataci u smesi od piva

Recept

Sastojci:

* 600 g pi­le­ćih ba­ta­ka odvo­je­nih od ko­sti­ju i ko­že
* 100 g bra­šna
* pra­šak za pe­ci­vo
* 1 ja­je
* 150 ml pi­va
* ori­ga­no, tu­ca­na lju­ta pa­pri­ka, ulje za pr­že­nje, so


Priprema:

Odvo­ji­te žu­man­ce od be­lan­ce­ta, pa be­lan­ce umu­ti­te u sneg s ma­lo so­li, a žu­man­ce po­me­šaj­te s pr­sto­hva­tom pra­ška za pe­ci­vo i bra­šnom. Bra­šnu do­daj­te pi­vo, me­ša­ju­ći ži­com ka­ko bi­ste raz­bi­li gru­dvi­ce. Za­či­ni­te s ve­ćim pr­sto­hva­tom ori­ga­na i s tu­ca­nom pa­pri­kom u ko­li­či­ni po že­lji, pa u sme­su ume­šaj­te sneg od be­lan­ce­ta.

Me­so ise­ci­te na ko­ma­de ve­li­či­ne oko 3 cm, pa ih uva­ljaj­te u pri­pre­mlje­nu sme­su.

Va­di­te po par ko­ma­da me­sa, do­bro ob­lo­že­nih sme­som, i sta­vljaj­te ih u vru­će ulje. Pr­ži­te ih dok ne bu­du reš i ma­lo na­puh­nu­ti, pa ih oce­di­te per­fo­ri­ra­nom ka­ši­kom i re­đaj­te na pa­pir­ni ku­hinj­ski ubrus. Po­so­li­te ih i po­slu­ži­te uz ze­le­nu sa­la­tu i kri­ške li­mu­na.

Social Share