Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Jag­nje­ći ko­tle­ti u so­su od ma­li­na i bal­za­mi­ko sir­će­ta

Recept

Sastojci:

* 800 g jag­nje­ćih ko­tle­ta
* 250 g smr­znu­tih ma­li­na
* 1 ča­ša be­log vi­na
* 40 g pu­te­ra
* bal­za­mi­ko sir­će
* 1 ve­za vla­šca
* po­la če­na be­log lu­ka, so, bi­ber

 

Priprema:

Ma­ri­na­da: po­la ko­li­či­ne od­mr­znu­tih ma­li­na iz­blen­di­raj­te pa do­bi­je­ni pi­re pre­lij­te pre­ko ko­tle­ta. Za­lij­te vi­nom, do­daj­te be­li luk ise­čen na li­sti­će, po­krij­te streč fo­li­jom i osta­vi­te da se ma­ri­ni­ra­ju 1 sat. 

Ras­to­pi­te pu­ter u te­flon­skom ti­ga­nju, pa pro­pr­ži­te oce­đe­ne ko­tle­te. Po­tom im do­daj­te pre­o­sta­le, ce­le od­le­đe­ne ma­li­ne i din­staj­te par tre­nu­ta­ka na ume­re­no ja­koj va­tri.

Po­so­li­te, po­bi­be­ri­te, pa za­lij­te sa 1 ka­ši­kom bal­za­mi­ko sir­će­ta i okre­ni­te me­so da se svu­da jed­na­ko aro­ma­ti­zu­je.

Iz­va­di­te ko­tle­te iz ti­ga­nja i po­klo­pi­te ih ta­nji­rom da osta­nu to­pli. So­ko­ve od ku­va­nja pro­ce­di­te. Ko­tle­te ras­po­re­di­te na po­je­di­nač­ne ta­nji­re i pre­lij­te ih s po­ma­lo so­sa. Do­daj­te po ko­ju kap bal­za­mi­ko sir­će­ta i ma­lo sec­ka­nog vla­šca. Ko že­li­te, mo­že­te ukra­si­ti i ce­lim ma­li­na­ma.

Napomena:

Bal­za­mi­ko sir­će je ve­o­ma ce­njen za­čin do­bi­jen fer­men­ta­ci­jom ku­va­nog so­ka od gro­žđa. Uvek ku­pi­te kva­li­tet­no, iako je sku­plje, jer mu je ja­ča aro­ma pa će vam bi­ti po­treb­ne ma­nje ko­li­či­ne. Svoj bo­ga­ti ukus du­gu­je du­go­traj­nom od­le­ža­va­nju u bu­ra­di­ma raz­li­či­tih.

Social Share