Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Bareni rolat sa spanaćem

Recept

Sa­stoj­ci:

 

* 300 g bra­šna
* 3 ja­je­ta
* 800 g spa­na­ća
* 1 ma­li cr­ve­ni luk
* 400 g ri­ko­ta si­ra
* 60 g pu­te­ra
* 100 g ren­da­nog par­me­za­na ili gra­na pa­da­na
* 1 šo­lja so­sa od pa­ra­daj­za s bo­silj­kom
* mu­škat­ni ora­ščić, so, bi­ber

Priprema:

Po­me­šaj­te bra­šno s ja­ji­ma, ma­lo so­li i mu­škat­nim ora­šči­ćem. Me­si­te dok ne do­bi­je­te kom­pakt­no i glat­ko te­sto, pa ga raz­vu­ci­te var­ja­čom, po­te­zi­ma od sre­di­ne ka stra­na­ma. Tre­ba da do­bi­je­te te­sto de­blji­ne par mi­li­me­ta­ra.

Blan­ši­raj­te spa­nać u ma­lo po­so­lje­ne vo­de, oce­di­te ga, is­ce­di­te i isec­kaj­te. U ti­ga­nju pro­pr­ži­te sec­ka­ni luk na pu­te­ru i uba­ci­te spa­nać da se ma­lo za­či­ni. Pre­ba­ci­te ga u sud, do­daj­te ri­ko­tu i po­la ko­li­či­ne par­me­za­na, po­so­li­te i do­bro iz­me­šaj­te.

Po­či­nju­ći od du­že stra­ne te­sta, ne­žno ga ob­mo­taj­te oko pu­nje­nja for­mi­ra­ju­ći ro­lat. Umo­taj­te ga u tan­ku, be­lu kr­pu ta­ko da iz­me­đu nje­ga i kr­pe bu­de što je ma­nje pro­sto­ra mo­gu­će, pa kra­je­ve kr­pe ve­ži­te ku­hinj­skim ka­na­pom (da pod­se­ća na bom­bo­nu).

Za ku­va­nje ro­la­ta upo­tre­bi­te šer­pu za ku­va­nje ri­be (du­bo­ka du­gač­ka šer­pa) i po­sta­vi­te je pre­ko 2 rin­gle. Na­pu­ni­te je vo­dom i po­so­li­te. Rolat cvrsto umotajte u gazu da se ne otvori prilikom kuvanja. Kad pro­vri, uba­ci­te ro­lat, sa­če­kaj­te da vo­da po­no­vo pro­vri i ku­vaj­te na ume­re­noj va­tri oko 1 sat.

Dok se rolat kuva napravite sos.

Bi­će onih ko­ji­ma će se vi­še do­pa­sti da rol­ni­ce za­či­ne sa­mo is­to­plje­nim pu­te­rom i par­me­za­nom, onih ko­ji vo­le ja­če do­dat­ke i onih ko­ji­ma pri­ja osve­ža­va­ju­ća no­ta so­sa od pa­ra­daj­za. Da bi­ste ga na­pra­vi­li, pro­pr­ži­te 1 ma­nji sec­ka­ni luk i 1 čen be­log lu­ka na ve­ćem ko­ma­du pu­te­ra, do­daj­te 4-5 ka­ši­ka sve­žeg sec­ka­nog pa­ra­daj­za, po­so­li­te, po­bi­be­ri­te, ku­vaj­te 10-15 mi­nu­ta i za­či­ni­te bo­silj­kom.


Oce­di­te ro­lat, uklonite gazu, po­sta­vi­te ga na da­sku za se­če­nje i ise­ci­te na šni­te de­blji­ne oko par cen­ti­me­ta­ra. Re­đaj­te ih na ugre­ja­nu tac­nu za po­slu­že­nje. Do­pu­ni­te so­som od pa­ra­daj­za i pre­o­sta­lim par­me­za­nom, pa po­slu­ži­te od­mah.

Gra­ti­ni­ra­ne šni­te

Ako oče­ku­je­te go­ste i ne že­li­te da bu­de­te po­ve­za­ni s ku­hi­njom do po­sled­njeg tre­nut­ka, od­lu­či­te se za tzv. gra­tin ver­zi­ju: na­pra­vi­te i sku­vaj­te ro­lat una­pred i osta­vi­te ga da se ras­hla­di.
Ise­ci­te ga na šni­te i slo­ži­te ih u pu­te­rom pre­ma­za­ne in­di­vi­du­al­ne ka­lu­pe ta­ko da se de­li­mič­no pre­kla­pa­ju. Pre­lij­te ih slo­jem be­ša­me­la, po­spi­te s ma­lo vi­še ren­da­nog par­me­za­na i 10 mi­nu­ta pre po­slu­že­nja za­pe­ci­te na 200˚C.

Social Share