Informacija

Ocena


Pogledajte i ovo

Social Share

Pu­nje­ne čo­ko­la­di­ce

Recept

1: Ras­to­pi­te čo­ko­la­du

Krup­no isec­kaj­te 250 g čo­ko­la­de za ku­va­nje, sta­vi­te je u sud i ras­to­pi­te na pa­ri, stal­no me­ša­ju­ći, da do­bi­je­te te­čan krem ko­ji će bi­ti vruć, ali ne pre­vruć. Pre ne­go što je sklo­ni­te s va­tre, te­sti­raj­te to­plo­tu čo­ko­la­de iz­me­đu dva pr­sta: uko­li­ko je do­sti­gla od­go­va­ra­ju­ću tem­pe­ra­tu­ru, po­če­će da se stvrd­nja­va kroz par tre­nu­ta­ka.

2: Pri­pre­ma čo­ko­lad­nog omo­ta­ča

Is­to­plje­nu čo­ko­la­du si­paj­te u ma­le ka­lu­pe za bi­skvi­te ili čo­ko­la­di­ce, pu­ne­ći ih do po­la. Za­ro­ti­raj­te ka­lup sa svih stra­na da bi se čo­ko­la­da rav­no­mer­no ras­po­re­di­la unu­tar sva­kog ka­lu­pa, pa oce­di­te svu čo­ko­la­du ko­ja je vi­šak. Po­tom, pre­krij­te ka­lup li­stom pa­pi­ra za pe­če­nje i osta­vi­te čo­ko­la­du da se steg­ne.

3: Pri­pre­ma pu­nje­nja

Po­me­šaj­te 100 g pu­te­ra (omek­ša­log na sob­noj tem­pe­ra­tu­ri) sa 100 g še­će­ra u pra­hu, 2 ka­ši­ke sku­va­ne ka­fe, 1 ka­ši­kom bren­di­ja ili vi­nja­ka i 100 g is­to­plje­ne čo­ko­la­de. Sa­če­kaj­te da se krem pro­hla­di, pa ga pre­ba­ci­te u po­sla­sti­čar­ski špric i nji­me pu­ni­te čo­ko­lad­na gne­zda­šca. Pre­lij­te ih sa još is­to­plje­ne čo­ko­la­de, po­rav­naj­te špa­tu­lom i osta­vi­te da se ohla­di i steg­ne.


Saveti:

* Po mo­guć­stvu, ko­ri­sti­te si­li­kon­ski ka­lup s vi­še ma­njih otvo­ra: čo­ko­la­di­ce će bi­ti sa­vr­še­no ob­li­ko­va­ne i ne­će se de­for­mi­sa­ti pri­li­kom va­đe­nja – bi­će po­treb­no da ih sa­mo od­o­zdo pri­ti­sne­te pr­stom.

* Ako ho­će­te da po­stig­ne­te sa­vr­šen­stvo, čo­ko­la­da tre­ba da se ras­to­pi na tem­pe­ra­tu­ri od 31˚C. Ako je tem­pe­ra­tu­ra pre­vi­so­ka, po­če­će da se stva­ra­ju gru­dvi­ce. Ova gre­ška mo­že da se iz­beg­ne ko­ri­šće­njem ter­mo­me­tra za ko­la­če (mo­že se po­ru­či­ti pre­ko in­ter­ne­ta). Uko­li­ko je tem­pe­ra­tu­ra vi­ša ne­go što tre­ba, sklo­ni­te čo­ko­la­du s va­tre, uba­ci­te koc­ku čo­ko­la­de i me­šaj­te da se ras­to­pi.

Social Share